بایگانی‌ها استانداردهای استرالیایی AS

استانداردهای استرالیایی AS

HB 195:2002

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: HB 195:2002 عنوان: The Australian Earth Building Handbook…

HB 305-2008

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: HB 305-2008  عنوان: Design handbook for RC structures retrofitted…