بایگانی‌ها کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC

کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC

اتحادیه بین المللی راه آهن UIC استاندارد انگلیس BSI استانداردهای آلمانی DIN استانداردهای استرالیایی AS استانداردهای انجمن آب آمریکا AWWA استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI استانداردهای انجمن مهندسان عمران آمریکا ASCE استانداردهای انجمن هسته ای آمریکا ANS استانداردهای سازمان ایمنی UL استانداردهای چینی GB انجمن آمریکایی آزمون و مواد ASTM انجمن استاندارد IEEE انجمن استانداردهای کانادا CSA انجمن جوش آمریکا AWS انجمن دندانپزشکی آمریکا ADA انجمن شیمی‌دانان و رنگ‌سازان نساجی آمریکا AATCC انجمن مقامات بزرگراه و حمل و نقل ایالتی آمریکا AASHTO انجمن ملی حفاظت در برابر آتش NFPA انجمن مهندسان خودرو SAE انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME انجمن مهندسی روشنایی IES انجمن نفت آمریکا API انجمن هوانوردی و فضانوردی AIAA ایمنی در پیشبرد فناوری پزشکی AAMI جامعه آمریکا از مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ASHRAE سازمان بین المللی استاندارد ISO موسسه استاندارد ملی آمریکا ANSI کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC