بایگانی‌ها معرفی کتاب

معرفی کتاب

تخیل فعال

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس نگرانی، افسردگی، خلقیات خاص رفتاری، وسواس یا عصبانیت هایی که توجیه آن را نمی…

دوباره فکر کن

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس آغازگرها فارغ از این مسئله که کجا به دنیا آمده اند با شک و تردیدهایی برای…