ظرفیت رشته‌های دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شد

امكان ويرايش فرم ثبت نام از 30 مهر؛

ظرفیت رشته‌های دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شد

 

به گزارش مهر، داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده‌اند می‌توانند فردا 30 مهرماه وارد سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی شده و نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود اقدام کنند.

 

مجموع ظرفیت ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) در دانشگاه های علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله، ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ یک هزار و 168 نفر است.

 

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ در دانشگاه های علوم پزشکی 749 نفر است که بیشترین ظرفیت به رشته پرستاری با 42 نفر اختصاص دارد. کمترین میزان پذیرش به رشته های ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ(ﮔﺮاﻳﺶ رﺑﺎﺗﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ) و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷﻨﺎﺳﻲ با 2 نفر ظرفیت اختصاص دارد.

 

برای رشته های ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و فناوری در نظام ﺳﻼﻣﺖ هنوز ظرفیتی اعلام نشده است.

 

میزان ظرفیت پذﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله نیز برای اعضای رسمی سپاه 25 نفر، سایر اعضای رسمی نیروهای مسلح از جمله ارﺗﺶ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 13 نفر و سایر داوطلبان آزاد با پرداخت شهریه 11 نفر است.

 

همچنین 367 نفر در ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) پذیرفته می شوند که 14 دانشگاه علوم پزشکی در این مقطع پذیرش دانشجو دارند که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 94 نفر بیشترین میزان پذیرش را در 25 رشته دارد. دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 3 نفر پذیرش در یک رشته کمترین میزان پذیرش را دارد.

 

همچنین 3 نفر در یک رشته فارماکولوژی در واحد علوم دارویی داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ پذیرفته می‌شوند.

 

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒـﺪا (اول) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺿﻤﻨﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را (ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ) در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ کنند ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

 

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ 29 فروردین 89، 10 درصد ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ 80 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

 

ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺎزاد ﻣﺮﺑﻴﺎن در براﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺐ، ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮی دوره دﻛﺘﺮی از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

 

داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، اﻫﻮاز، ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻣﺸﻬﺪ، ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎلی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻃﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﻌﻬﺪی در ﻗﺒﺎل ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

 

رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات این داﻧﺸﮕﺎه است.

 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:همشهری آنلاین-آموزش

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.