مرور برچسب

Quality management systems

AS9100D

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AS9100D (بیشتر…)

AS9110C

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AS9110C (بیشتر…)

ISO/TS 9002:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/TS 9002:2016 عنوان: Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 (بیشتر…)