مرور برچسب

Proximity cards

ISO/IEC 10373-6:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 10373-6:2016 عنوان: Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards (بیشتر…)