مرور برچسب

predicting energy savings

BS ISO 50046:2019

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: BS ISO 50046:2019 (بیشتر…)