مرور برچسب

Powders

ISO 14232-1:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 14232-1:2017 عنوان: Thermal spraying -- Powders -- Part 1: Characterization and technical supply conditions (بیشتر…)