مرور برچسب

mixture proportioning

ACI 325.14R-17

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 325.14R-17 عنوان: Guide for Design and Proportioning of Concrete Mixtures for Pavements (بیشتر…)