مرور برچسب

Materials properties

AMS2750E

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AMS2750E عنوان: Pyrometry (بیشتر…)

SAE AMS3218D

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه:  SAE AMS3218D عنوان: Elastomer: Fluorocarbon (FKM) Rubber High-Temperature-Fluid Resistant Low Compression Set 85 to 95 (بیشتر…)

AMS2403

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AMS2403 عنوان: Plating, Nickel, General Purpose (بیشتر…)