مرور برچسب

magnetostriction characteristics

IEC TR 62581:2010

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC TR 62581:2010 عنوان: Electrical steel - Methods of measurement of the magnetostriction characteristics by means of single sheet and Epstein test specimens (بیشتر…)