مرور برچسب

Lubricant

ASHRAE 41.4-2015

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASHRAE 41.4-2015 عنوان: Standard Method for Measuring the Proportion of Lubricant in Liquid Refrigerant (بیشتر…)