مرور برچسب

Lightweight materials

Economics of Composites

کتابخانه الکترونیکی DataScience شناسه : Ebook-19716 عنوان : Economics of Composites (بیشتر…)

Aluminum Auto-Body Joining

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : Ebook-9516.2 عنوان : Aluminum Auto-Body Joining (بیشتر…)

SAE ARP5606A

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : SAE ARP5606A عنوان : Composite Honeycomb Ndi Reference Standards (بیشتر…)