مرور برچسب

Fiber-Reinforced Concrete

ACI 544.9R-17

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 544.9R-17 (بیشتر…)

ACI 544.2R-17

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 544.2R-17  عنوان: Report on the Measurement of Fresh State Properties and Fiber Dispersion of Fiber-Reinforced Concrete (بیشتر…)