مرور برچسب

FGM piezoelectric

مواد پیزوالکتریک (FGM (Functionally graded piezoelectric material

پایگاه جامع علوم اطلاعات : مواد FGM، موادی ناهمگن هستند که در آنها خاصیت ماده به طور پیوسته و تدریجی در یک یا بیش از یک جهت متغیر است که این خاصیت با تغییر تدریجی ترکیب مواد سازنده در طول آن جهت ( که معمولا جهت ضخامت از یک سطح تا سطح دیگر…