مرور برچسب

diagnostics of machines

ISO 18436-7:2014

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 18436-7:2014 عنوان: Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 7: Thermography (بیشتر…)