مرور برچسب

Data centre

ISO/IEC 22237-3:2021

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 22237-3:2021 (بیشتر…)

BS ISO/IEC 22237-1:2021

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: BS ISO/IEC 22237-1:2021 (بیشتر…)