مرور برچسب

Chromium

AMS2460A

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AMS2460A عنوان: Plating, Chromium (بیشتر…)

SAE AMS2438E

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE AMS2438E  عنوان: Plating, Chromium, Thin, Hard, Dense Deposit (بیشتر…)

BS EN ISO 4541:1995

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 4541:1995 عنوان : Metallic and other non-organic coatings. Corrodkote test (بیشتر…)