مرور برچسب

ballistic performance

Ceramic-Metal Composite

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: Articles-141016 عنوان:  Review of Anti-Ballistic Confinement Effects of Ceramic-Metal Composite Armor Influence of ceramic confined effect on ballistic performance of composite armor Experimental study…