مرور برچسب

asynchronous programming

synchronous programming and asynchronous programming

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس برنامه نویسی ناهمزمان یا asynchronous programming فرآیندی است که به یک برنامه اجازه می دهد تا دستورالعمل‌ یا کد دیگری را در حالی که بر دستورالعمل یا کد اولیه خود تمرکز می کند، اجرا کند. به عبارتی برنامه نویسی…