مرور برچسب

airborne

ISO 29821-2:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 29821-2:2016 عنوان: Condition monitoring and diagnostics of machines -- Ultrasound -- Part 2: Procedures and validation (بیشتر…)