مرور برچسب

advanced ceramics

ISO 22197-1:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 22197-1:2016 عنوان: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 1:…