مرور برچسب

Acoustics

ISO 20189:2018

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 20189:2018 (بیشتر…)

BS EN ISO 2151:2008

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 2151:2008 عنوان : Acoustics. Noise test code for compressors and vacuum pumps. Engineering method Grade 2 (بیشتر…)