مرور برچسب

پسورد

Gale Databases

پایگاه جامع علوم اطلاعات: دسترسی به Gale Databases لینک:    http://infotrac.galegroup.com/itweb/yorku_main (بیشتر…)

Harvard University – EBSCO Access

پایگاه جامع علوم اطلاعات: دسترسی به Harvard University - EBSCO Access لینک:   www.harvard.edu https://search.ebscohost.com/community.aspx?ugt=73333E8231433693382335433433380328E365D3601361936EE2

دسترسی به USIM LIBRARY

پایگاه جامع علوم اطلاعات: دسترسی به USIM LIBRARY لینک:    http://lib.usim.edu.my/online-databases/online-databases-subscription (بیشتر…)

دسترسی به jstor.org

پایگاه جامع علوم اطلاعات:  دسترسی به jstor.org لینک:   http://www.jstor.org (بیشتر…)