مرور برچسب

مدیریت منابع انسانی

ISO 30400:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 30400:2016 عنوان: Human resource management -- Vocabulary (بیشتر…)

ISO 30405:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 30405:2016 عنوان: Human resource management -- Guidelines on recruitment (بیشتر…)

ISO 30408:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 30408:2016 عنوان: Human resource management — Guidelines on human governance (بیشتر…)

ISO 30409:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه : ISO 30409:2016 عنوان : Human resource management -- Workforce planning (بیشتر…)