مرور برچسب

بیولوژی

The Handbook of Life-Span Development, Volume 1, Cognition, Biology, and Methods

Code= Ebook-M-1 عنوان :  هندبوک توسعه طول عمر ، جلد : شناخت، بیولوژی و روش ها هندبوک توسعه طول عمر، جلد 1: شناخت، زیست شناسی، و روش، مطالعه ای در زمینه توسعه انسانی را ارائه می دهد که توسط بهترین دانشمندان در قرن 21 انجام شده است. در این…