مرور برچسب

استانداردهای علمی و صنعتی

AMS2681B

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AMS2681B (بیشتر…)

AMS2680C

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AMS2680C (بیشتر…)

AWS D17.1/D17.1M:2017-AMD1

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AWS D17.1/D17.1M:2017-AMD1 (بیشتر…)

AWS F4.2:2020

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AWS F4.2:2020 (بیشتر…)

ANSI/ANS-57.8-2020

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ANSI/ANS-57.8-2020 (بیشتر…)

ANSI/ANS-19.1-2019

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ANSI/ANS-19.1-2019 (بیشتر…)

ASTM D412-16(2021)

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASTM D412-16(2021) (بیشتر…)

ASTM B734-97(2018)

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASTM B734-97(2018) (بیشتر…)