مرور برچسب

استانداردهای علمی و صنعتی

ANS 58.8-2019

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ANS 58.8-2019 (بیشتر…)

NBBI NB23-2021 PART 1

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: NBBI NB23-2021 PART 1 (بیشتر…)

ASME BPVC.VIII.3-2021

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASME BPVC.VIII.3-2021 (بیشتر…)

ACI 364.15T-18

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 364.15T-18 (بیشتر…)

ACI 301S-16

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 301S-16 (بیشتر…)

AWWA D120-19

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AWWA D120-19 (بیشتر…)

AWWA B112-19

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AWWA B112-19 (بیشتر…)

SAE RS414 A

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE RS414 A (بیشتر…)

ACI 311.7-18

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 311.7-18 (بیشتر…)

CSA C22.2 No. 182.3-2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: CSA C22.2 No. 182.3-2016 (بیشتر…)