مرور برچسب

2013دیابت

درمان دیابت با روشن کردن ژن

اتاق سبز  - پژوهشگران کانادایی با شناسایی یک پروتئین جدید، به شیوه نوینی به درمان دیابت نوع ۲ نزدیک شده اند . مقاومت به انسولین که در دیابت نوع ۲ مشاهده می شود تا حدودی حاصل از نبود پروتئینی است که پیش از این به دیابت…