میکروسکوپ الکترونی عبوری

پایگاه جامع علوم اطلاعات : میکروسکوپ الکترونی عبوری

      از آنجا که شناخت علم در علوم مختلف و درک مطالب و فهم پدیده های مختلف حیاتی، بدون اطلاع از ابزار و فنون استفاده از آن ها امکان پذیر نیست، لازم است دانشجویان و دانش پژوهان علوم مختلف با ابزار مناسب آن علوم آشنایی نظری و مهمتر از آن آشنایی عملی داشته باشند تا بتوانند از ابزار مذکور استفاده کنند و به یافته های جدید دست یابند . امروزه دست یابی به مفاهیم عمیق علمی و عملی در علوم مهندسی و در پژوهش های مربوطه، بدون شناخت و اطلاع از مفاهیم نظری و روش های عملی کار با میکروسکوپ های مختلف و مهم ترین آنها یعنی میکروسکوپ الکترونی عبوری امکان پذیر نیست. میکروسکوپ الکترونی عبوری از جمله میکروسکوپهای الکترونی است که در آن از پرتو الکترونی متمرکز شده برای به دست آوردن تصاویر استفاده می شود. در این میکروسکوپ یک پرتو الکترونی مثل نور ازدرون نمونه عبور کرده و متاثر از ساختار درونی نمونه می شود . در واقع هنگامی که الکترونها در میکروسکوپ الکترونی عبوری از درون نمونه عبور می کنند انرژی خود را از دست می دهند و از طرف دیگر نمونه خارج می شوند. الکترونهای خروجی دارای توزیع خاصی از انرژی هستند که مختص عنصر یا عناصر تشکیل دهنده نمونه است. پرتو الکترونی عبور کرده از نمونه روی یک صفحه ی فسفری متمرکز و سپس نمایش داده شده و یا برای پردازش کامپیوتری به یک کامپیوتر فرستاده می شود. میکروسکوپهای الکترونی عبوری ابزاری نیرومند و دارای قابلیت های فراوانی برای تصویربرداری، آشکارسازی و ارائه اطلاعات مفید درباره پدیده های کوچک و بسیار کوچک هستند . این ابزارها با خانواده های متفاوت و عناوینی خاص مرتبط با اساس عملکردشان مطرح می شوند که از یک سو از لحاظ ساختار و اجزای داخلی قابل بررسی و ارزیابی اند و از سوی دیگر از لحاظ روشهای آنالیز و دریافت داده ها از نمونه قابل مقایسه و مطالعه هستند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.