مرور برچسب

کتابهای الکترونیکی رایگان

Designing Resistance Training Programs, 4th Edition

Designing Resistance Training Programs, Fourth Edition, is a guide to developing individualized training programs for both serious athletes and fitness enthusiasts. In this updated and expanded fourth edition, two of the world’s leading…

Dynamics of machinery

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: Ebook-08719 (بیشتر…)