مرور برچسب

نه

راحت بگویید نه!

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: جواب نه، اگر برحسب اعتقاد داده شود، بسیار موثرتر از جواب مثبتی است که برای خرسندی دیگران و بدتر از آن به منظور رهایی از هرگونه مشقت بر زبان جاری می کنیم. به منظور اینکه بتوانید در برابر مسائل حیاتی…