مرور برچسب

فسیل

کشف فسیل پشه خون آشام 46 میلیون ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 46 میلیون سال پیش یک پشه نیش خود را وارد یک حیوانی که شاید پرنده و یا شاید پستاندار بوده، کرده و شکم خود را از آن خون پرکرده است، اما بخت با پشه یار نبود و به قعر یک دریاچه سقوط کرد. به طور…