مرور برچسب

فرمان

پنجمین فرمان

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده، نویسنده: پیتر سنگه مترجمان: حافظ کمال هدایت، محمد روشن این کتاب سعی و تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانی هایی که از این…