مرور برچسب

فتوکاتالیست

نانوذرات Tio2 به منظور کاربردهای خود تمیزشوندگی

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس : نانوذرات Tio2  به منظور کاربردهای خود تمیزشوندگی         برای کاهش آلودگیهای ناشی از مـواد آلـی روشهـای مختلفـی وجـود دارد. یکـی از ایـن روشهـا اسـتفاده از کاتالیستهایی برای تبدیل مولکولهای آلی به مواد…