مرور برچسب

تخیل فعال

تخیل فعال

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس نگرانی، افسردگی، خلقیات خاص رفتاری، وسواس یا عصبانیت هایی که توجیه آن را نمی دانیم همه و همه احساساتی هستند که ما را آزار می دهند. ما می توانیم بفهمیم آشوبی در روان ما برپاست اما قادر نیستیم آن را با…