مرور برچسب

تایر

بررسی بازیافت تایرهای مستعمل به روش زیستی در پژوهشگاه مواد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریده قوی پنجه مجری این طرح گفت: کاربرد این طرح درصنایع تایرسازی در راستای استفاده مجدد تایرهای مستعمل درفرآیند تایرسازی جهت کاهش هزینه ها و نیز کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از انباشت تایرهای فرسوده، دارای…